Dormitori

Coordenades: 41.380745, 1.083484

Aquesta espectacular sala, bastida sobre la biblioteca i la salacapitular, és un espai rectangular de 87 metres de llargària i 10d'amplada. L'edificació fou erigida arran del testament de 200 morabatins deBerenguer de Puigverd, el 1243. S'hi adoptà la coberta típicament catalanade l'embigat de fusta a dos vessants sobre dinou arcs de diafragma. Així s'evi-tava el pes de sostre, alhora que s'alleugerien les pressions laterals. Hi podemllegir un sonet de Carles Salvador (València, 1897-1955) que canta el pas glo-riós i alhora ruïnós en què es veié Poblet.