L'aigua fresquíssima surt en tres...


Municipi:Camprodon
Comarca:Ripollès

testing image

L'aigua fresquíssima surt en tres caudalosos raigs. Damunt de la font hi ha un petit oratori, senzill monument erigit en 1717, en el que hi està repre­sentada, en una lauda escultu­rada amb figures d'alabastre, la tradició d'origen de la font. ¡Llàstima que mans ignorants o criminals hagin destruït a cops de pedra algunes d'aquestes polides figuretes! Sota l'oratori hi ha altra lauda, en la que hi han subscrites les indulgències concedides en 1731 pel bisbe de Girona a tots els que resin un Parenostre davant del propí oratori. A l'enfront de la font hi ha formada una placeta ben ombrejada per saules i altres arbres, tenint dues taules rodones al mig i pedrissos al voltant.

La tradició referent a l'origen de la font és la següent: quan foren traslladades les relíquies de Sant Palladi al monestir de Camprodon, la mula que portava el preciós dipòsit s'aturà en aquest lloc i, donant tres forts cops amb la pota, obrí tres grans forats pels que sortiren altres tantes déus d'aigua que regaren copiosament tota la vall. Aquests tres raigs no s'han vist mai eixugats ni en temps de molta se­quedat.