Al Sant Crist d'Igualada


Obra:Disperses (p. 958)
Municipi:Igualada
Comarca:Anoia

La basílica de Santa Maria pertany a l'estil renaixentista català, el qual, als segles XVI i XVII, va succeir el gòtic tot introduint dins la nostra arquitectura elements classicistes. Hi ha una sola nau amb sis petites capelles per banda i, entre els molts elements artístics que s’hi poden conservar, s'ha de destacar el Sant Crist, el qual, d'ençà de l'any 1590, en què es produí el miracle segons el qual aquesta efígie va suar sang al llarg del Divendres Sant, ha tingut un important paper en les celebracions religioses i populars de la vila. Davant la portalada de la basílica, després d'haver visitat el Sant Crist, podrem llegir els següents textos en què diversos autors en donen la seva visió i donen constància, també, de la significació que té per a Igualada. Cal esmentar que, si el lector sent interès per llegir altres textos d'autors que han cantat el Crist, Antoni Dalmau i Jover va recollir una Corona poètica en la qual apareixen 55 composicions que li foren dedicades. També davant la basílica podem llegir un text del Baró de Maldà (Barcelona, 1974 – Barcelona, 1818) en què a part d'elaborar una succinta descripció de la basílica i del Crist, també permet al lector de fer-se una idea del rostre i el caràcter de la ciutat en el segle XVII, un moment en què, tal com es pot palesar en l'últim paràgraf, Igualada ja ha començat a tenir un important paper dins el context socioeconòmic de la comarca.
testing image
Veu de Manel Llanas:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/JxR2o1sxGzVeqheX2sPk.mp3

Al Sant Crist d'Igualada

Estima-la de cor, noble Igualada,
la imatge de Jesús crucificat,
adora'l a sos peus agenollada,
al que els cels i la terra han adorat.

Arbora eixa bandera immaculada
sobre els turons del Bruc i Montserrat
i amb l'esperit de nostra pàtria aimada
digues-li així a la pobra humanitat:

"Mira'l: és ton Espòs, esposa ingrata;
més que la creu, ta ingratitud lo mata,
quan son amor de tota amor és font.

Fes de son cor que enamorat te crida
cor de ton cor i vida i de ta vida,
que Jesucrist és l'ànima del món."