Enamorat de la música...


Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Enamorat de la música, criat en una casa on se li retia un culte fervent, acarat —com a una de les seves evasions al sanatori— a la pràctica del piano, Màrius Torres evoca el món de la música, les sensacions que en ell desvetllava, la riquesa d'equilibri que suggeria. I això amb una freqüència tal que no menys de vint-i-cinc poemes dels pu­blicats hi fan referència directa. Tant aviat és un acord, com una nota, com un crescendo, o tota una composició, que evoca. A voltes s'afanya a donar la constant caracte­rística d'un compositor dins un epigrama: així amb Couperin (40) o Haendel (1). Li agradava de completar les imatges musicals posant-les en comunicació amb altres conceptes en ell molt freqüents, també, com siguin l'esperança, l'aigua, la mort. El seu concepte de la música és vital, volem dir que la unitat que l'home descobreix en la seva vida en reflexionar-hi, la condició fluent, alhora misteriosament vaga i concreta, ell l'assimila a la fluència de la música; per a ell la música és un fenomen de ritme i melodia indestriables, que caminen «cap a un acord perfet». En un lloc afirma que «viure és música».