Me parlaren de les grans festes...


Obra:Dietaris de les eixides (p. 112-113)
Municipi:Elx

testing image

Me parlaren de les grans festes que es fan dins el Gost per l'Assumpció de Maria. S'estranyaven que no els hagués vistes, essent tan notables que, segons me digué un escolanet, només se'n fan a Roma d'iguals, i, segons m'assegurà e1 diligencier de Santa Pola, només se'n fan a París. L'escolà major, persona molt plaent i deixondida me'n féu la descripció amb tots els seus noms i armes, davant el Sr. Rector i una partida de capellans, que no li tocaren ni una til·la. Pareix que tres dies abans de la Festa del 15 d'agost davalla de la cúpula, sortint d'una magrana colossal un minyó de carn i os vestit d'àngel que anuncia la Mare de Déu, representada per una nina, la seva mort, i llavó el dia 15, després de figurar-se la mort de Maria tenint entorn del llit tots el Apòstols fora Sant Tomás, se fa an el viu la pujada de Maria Verge a los cels, per via d'uns ternal i una postissada cap a la cúpula, d'on davalla amb un altre postissada la Santíssima Trinitat representada per al·lotets i un capellà, i se fa a devers cent pams d'altura la Coronació, rompent les bandes de música la marxa real i retronant les aclamacions i espants dels milenars de feels que omplen de gom en gom la iglésia, i, si més n'hi cabien, més se n'hi encistarien.

Quan l'àngel anuncia la mort a Maria, i quan s'apleguen els Apòstols an el moment de la mort d'Ella i llavó se'n puja a los cels i la coronen, se diuen unes cobles, en llemosí, que diuen per aquí, eixó és, en català, és el dir, la llengua que es parla, i que són un monument preciós de l'estat a on se trobava ella quan compongueren tals cobles, que per força les havien de compondre així com parlaven aleshores a Elx, per la senzilla raó que, una cosa tan popular com aquella, havia de respondre an el paladar del poble, i havia d'esser lo mateix qui ell parlava. Doncs bé, aquestes cobles semblen escrites en mallorquí antic, observant l'ús de l'auxiliar esser en certs verbs de moviment local i en los reflexius i la concordança dels participis amb el terme acció i la forma de la persona singular del present d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació, que usam a les Balears i que és la primitiva dins la llengua catalana. De manera que aqueixes cobles són una prova de la mutilació que la llengua ha sofrida per aquí per la maleïda i funesta influència castellana.