E, quan haguem menjat...


Obra:Crònica o Llibre dels Feits (p. 160-161)
Indret:La Mola
Comarca:Alt Maestrat

testing image

132

 

E, quan haguem menjat, e era prop d'hora de vespres, venc a nos missatge que peons de Terol e de la frontera havien emblat Ares. E era aquí ab nos don Pero Ferràndez, e don Atorella, e aquest qui venc demanà albixeres per les bones noves que aduites havia. E nós dixem-li que les li daríem. E don Pero Ferràndez no sabia re en aquella frontera. E dix don Atorella;

- Senyor, gran bé vos ha vengut, que molt havets guanyat ui, que entrada és de guanyar lo regne de València.

E nós dixem;

- Així ho vulla Déus.

E ell dix;

- Senyor, no-hi tardets, que Ares és molt bo llogar e molt fort, e podets-lo retenir a pesar de tots quants sarraïns ha al món; e pensats de cavalcar, e no tardets, que jo sé el llogar qual és, e vós veurets-ho quan hi serets, e direts que jo us he dita veritat.