E faem tirar lo ballester a una part...


Obra:Crònica o Llibre dels Feits (p. 161-162 i 164)
Indret:Castell
Municipi:Morella
Comarca:Ports

testing image

E faem tirar lo ballester a una part, e demanam don Pero Ferrández, e don Atorella; e Ferrando Dieç mentre que faïem tirar los altres, acosta's a nós a l'orella, e dixnos:

-Deixats l'anada d'Ares que Morella és gran cosa, e valdria més que la tinguessen moros que don Blasco, que pus ivaç l'hauriets haüda dels moros que don Blasco: e jassia que don Blasco sia mon senyor, vos sots mon senyor natural, e per senyor que pusca canviar quan me volré no lleixaré a vós de dir lo mellor, que emenals que jo em tinc per vostre natural.

E demanam de consell a don Pero, e a don Atorella, e als altres cavallers, com ho farem. E dixeren don Pero e don Atorella, que pus que aquella anada d'Ares havíem emparada que hi anàssem, e puis que anàssem a Morella, e d'aquell camí que ho hauríem tot. E dix Ferrando Díeç;

- Senyor, jo són aquí dels menors de vostre consell, mas que és que us diga negú, a Morella anats, e manats alforrar los peons de Terol e de les aldees, e que us siguen tant com poden, a que lleixen tots los serrons.

E nos entenem, que deïa ço que mellor era, car enans deu hom atendre a les grans faenes que a les menors. E dix-nos que pensàssem de cuitar, que gran carrera havia d'aquell lloc tro a Morella. [...]

-Ea, senyor, què em volets?

E nós dixem:

-Nós vos direm què, don Blasco; vos hi sots, e sots mon majordom, e hom que nós havem molt amat e ben feit, e que tenits terra per nós,  e Déus, segons que vós m'havets enviat a dir, ha us dat est llogar: ara est llogar és tant for e tan nomenat, que jassia que vós merescats tot bé que haguéssets, est llogar no fa null hom del món sinó a Rei; on vos pregam per la naturalea que vós havets ab nós, e pel bé que us havem feit, e per ço com sots nostre majordom, que vullats lo castell per a nós, en tal manera que nós façam tant de bé a vós e als vostres, que tot lo món diga que bon guardó vos havem retut per lo servici que ens havets feit.