E quan haguem estat en Aragó...


Municipi:Vic
Comarca:Osona

testing image

E quan haguem estat en Aragó aquell hivern, tornam-nos-en en Catalunya. E nós en Barcelona, vengren-nos novelles que el rei de Tunis venia passar a Mallorques, e se n'aparellava, e que deien que les naus del pisans e dels genoveses e els crestians se prenien. E sobre açò demanam de consell aquells nobles qui eren amb nós, e els prohòmens de Barcelona, com nos captendriem d'aquelles noves que ens eren esdevengudes; e ells dixeren-nos que seria bo que sabéssem la cosa pus certament que no era, que de llonga terra moltes novelles en comptava hom que no eren veres. E sobre uns pleits que havia En Guillem de Montcada amb hòmens de Vic, haguem a anar lla; e, quan nós haguem estat un dia en Vic, e era prop d'hora de mija tèrcia, venc un missatge que ens envia En Ramon de Plegamans, e amb trasnuitada tota la nuit, e dix-nos que noves eren vengudes per cert en Barcelona que el rei de Tunis devia ésser en Mallorques. E, quan oi'm aquestes noves, fom així cuitats com podíem per temor que no ens en vingués desaventura; e disnam-nos un poc, e no fem sinó cavalcar, e fom hora de vespres en Barcelona, e havíem feita gran jornada, e reposam aquella nuit.

 

I quan haguérem estat a Aragó aquell hivern, tornam-nos-en a Catalunya. I nós a Barcelona, vingueren-nos novelles que el rei de Tunis venia passar a Mallorques, i se n'aparellava, i que deien que les naus del pisans i dels genoveses i els cristians se prenien. I sobre açò demanam de consell aquells nobles qui eren amb nós, i els prohòmens de Barcelona, com nos captindríem d'aquelles noves que ens eren esdevingudes; i ells dixeren-nos que seria bo que sabéssim la cosa pus certament que no era, que de llonga terra moltes novelles en comptava hom que no eren veres. I sobre uns plets que havia En Guillem de Montcada amb hòmens de Vic, haguem a anar allà; i, quan nós haguem estat un dia a Vic, i era prop d'hora de mitja tèrcia, vingué un missatge que ens envia En Ramon de Plegamans, i amb tranuitada tota la nit, i dix-nos que noves eren vingudes per cert a Barcelona que el rei de Tunis devia ésser a Mallorques. I, quan oïm aquestes noves, fórem així cuitats com podíem per temor que no ens en vingués desaventura; i disnam-nos un poc, i no fem sinó cavalcar, i fórem hora de vespres a Barcelona, i havíem feta gran jornada, i reposàrem aquella nit.