Dijous, a vint-e-quatre de juny...


Obra:Crònica (p. 115)
Indret:Castell
Municipi:Cotlliure
Comarca:Rosselló

testing image

142. Dijous, a vint-e-quatre de juny, dia de Sent Joan, fem cavaller En Romeu Martínez de Sorita, e, vers lo vespre, ans del sol post, mossèn Pere Ramon de Codolet eixí del castell de Coblliure ab tots los soldats qui hi eren de cavall e de peu, e anaren-se'n vers Perpenyà, e nós fem-los acompanyar tro a Euna.

143. Divendres, a vint-e-cinc de juny vers hora de tèrcia, los prohòmens de Coblliure nos lliuraren lo castell e la vida, e En Felip de Castre més la nostra senyera en lo castell. E, aprés menjar, vers lo vespre, anam a l'esgleia dels preïcadors e prenguem homenatge dels cònsols e de moltes gents de la vila.

144. Dissabte après, fem continuar a mossèn Ramon de Barberà, que ordenam per capità a Coblliure, de reebre homenatge de les gents; e aquell dia estiguem en lo castell de Coblliure.

 

142. Dijous, a vint-i-quatre de juny, dia de Sant Joan, fem cavaller En Romeu Martínez de Sorita, i, vers el vespre, abans del sol post, mossèn Pere Ramon de Codolet eixí del castell de Cotlliure amb tots els soldats qui hi eren de cavall i de peu, i anaren-se'n vers Perpinyà, e nós fem-los acompanyar fins a Elna.

143. Divendres, a vint-i-cinc de juny vers hora de tèrcia, els prohòmens de Cotlliure ens lliuraren el castell i la vida, i En Felip de Castre més la nostra senyera en el castell. I, després de menjar, vers el vespre, anàrem a l'església dels predicadors i prenguérem homenatge dels cònsols i de moltes gents de la vila.

144. Dissabte desprès, fem continuar a mossèn Ramon de Barberà, que ordenàrem per capità a Cotlliure, de rebre homenatge de les gents; i aquell dia estiguérem en el castell de Cotlliure.