E, aquí, les companyes, així de cavall com de peu...


Obra:Crònica (p. 102-103)
Comarca:Bages

testing image

E, aquí, les companyes, així de cavall com de peu, acordades, e gran partida d'aquelles ja a Gerona anades, fom de propòsit que, ans que dret camí féssem l'entrada de Rosselló, anàssem fer reverència a nostra Dona de Montserrat.

E així, dimercres matí, a vint-e-huit d'abril, partim de la dita ciutat ab fort poca companya, e anam-nos dinar a Martorell e a sopar a Collbató. E, aquí, donaren-nos de consell que trametéssem lletres nostres de pregàries a tots los arquebisbes, bisbes, e a totes les òrdens dins nostra senyoria situats, que, per tal com, per raó d'execució de justícia, nos convengués a enantar a ocupació reial contra lo dit Jacme de Mallorques e les terres e béns seus, los quals encara senyorejava de fet, fessen especial oració a Déu per nós e per les dites nostres companyes. Nós acceptam lo dit consell, manam que ell fos menat a execució, e, açò fet, reposam aquí la nit.

E, dijous matí, a vint-e-nou d'abril partint d'aquí cavalcant, anam entrò al peu de la costa de Montserrat, e aquí descavalcam, e manar que les bèsties anassen per lo camí pla a Monistrol e que aquí ens esperassen; e nós, ab nostres companyes, muntam la dita costa a peu, e, aquella pujada, fórem a una esgleia apellada Sent Miquel. En vista del monestir deMontserrat, isqué'ns a carrera lo prior de Montserrat e reebé'ns reverentment, e convidà'ns aquell dia, e ensems anam fer reverència a nostra dona santa Maria, e, feta aquella, entram dinar, e, après menjar, ab lo prior ensems, anam presentar a la dita Verge una galea ab totes ses

eixàrcies d'argent en reverència de la victòria que ens donà lo dia que prenguem terra a Mallorques, la qual hi havíem feta portar ans de dos dies que nós hi fóssem. E, presentada la dita galea, fem-nos venir los ermites de Montserrat, los quals dels seus ermitatges havia fets al monestir davallar lo dit prior, als quals diguem e pregam que per ells fos constituïda especial oració, la qual diguessen a certes hores de dia e de nit per nós e per les nostres companyes per la raó que dessús havem dita. E, après, partim d'aquí e avallam les escales de Montserrat e anam sopar e jaure a Monistrol, on lo dit prior així mateix nos havia convidats.

E, divendres matí, anem-nos a dinar a Terrassa e sopar a Sabadell.

 

I, aquí, els acompanyants, així de cavall com de peu, acordats, i gran partida d'aquells ja anats a Girona, férem de propòsit que, abans que dret camí féssim l'entrada de Rosselló, anéssim a fer reverència a nostra Dona de Montserrat.

I així, dimecres al matí, a vint-i-vuit d'abril, partim de la dita ciutat amb fort poca companyia, i ens anàrem a dinar a Martorell i a sopar a Collbató. I, aquí, ens donaren de consell que trametéssim lletres nostres de pregàries a tots els arquebisbes, bisbes, i a totes les ordes situades dins nostra senyoria, que, per tal com, per raó d'execució de justícia, ens convingués a avançar sobre l'ocupació reial contra el dit Jaume de Mallorca i les terres i béns seus, els quals encara senyorejava de fet, fessin especial oració a Déu per nós i per les dites nostres companyies. Nós acceptàrem el dit consell, manàrem que ell fos portat a execució, i, això fet, reposàrem aquí la nit.

I, dijous al matí, a vint-i-nou d'abril partint d'aquí cavalcant, anàrem fins al peu de la costa de Montserrat, i aquí descavalcàrem, i menàrem que les bèsties anessin pel camí pla a Monistrol i que aquí ens esperessin; i nós, amb nostres companyies, muntàrem la dita costa a peu, i, aquella pujada, fórem a una església anomenada Sant Miquel. En vista del monestir de Montserrat, sortí  a rebre'ns el prior de Montserrat i ho féu reverentment, i ens convidà aquell dia, i tot seguit anàrem a fer reverència a nostra dona santa Maria, i, feta aquella, entràrem dinar, i, desprès de menjar, amb el prior de seguida, anàrem presentar a la dita Verge una galera amb totes ses eixàrcies d'argent en reverència de la victòria que ens donà el dia que prenguérem terra a Mallorca, la qual hi havíem feta portar abans de dos dies que nós hi fóssem. I, presentada la dita galera, fem-nos venir els ermitans de Montserrat, els quals dels seus ermitatges havia fets davallar al monestir el dit prior, als quals diguérem i pregàrem que per ells fos constituïda especial oració, la qual diguessin a certes hores de dia i de nit per nós i per les nostres companyies per la raó que més amunt havem dita. I, desprès, partim d'aquí i davallàrem les escales de Montserrat i anàrem a sopar i a jaure a Monistrol, on el dit prior així mateix ens havia convidats.

I, divendres al matí, ens anàrem a dinar a Terrassa i sopar a Sabadell.