Missa bisbal dia de sant Vicent i pretensions...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Missa bisbal dia de sant Vicent i pretensions / Dilluns a 27 de abril 1615, dia del gran patró nostre sant Vicent Ferrer, féu l'ofici en la Seu lo illustríssirn senyor arquebisque i estigué en la sagrestia revestit més d'una hora aguardant que tots los canonges lo acompanyassen a l'altar major. I sobre açò hi hagué grans dudes i presses, pretenent lo senyor arquebisbe que l'havien de acompanyar i los canonges que mai ho havien acostumat fer. I sobre açò lo virrei i els jurats, que estaven en la capella aguardant l'ofici, enviant i tornant embaixades al virrei, a l'arquebisbe, als canonges, i anava en estes respostes don Joan de Castellví, lloctinent de Governador de València, et tandem manà lo senyor arquebisbe als canonges que a pena cinc-centes lliures i d'excomunió late sententie que l'acompanyaren i Antoni Ferrer, notari de la cort eclesiàstica, intimava dita provisió. Los canonges enviaren a cridar a misser Polo, altre dels seus advocats, i en lo interim lo virrei i jurats instaven, que ixqué a dir missa per estar allí tan temps aguardant lo canonge don Federic Vilarrasa. Dien que ell havia imposat al senyor arquebisbe que ell sabia que los canonges acompanyaven a son perlat, i lo canonge Torres li dix cara a cara que ell havia estat més de vint-i-quatre anys canonge de la Seu i que jamai havia vist que els canonges havien acompanyat al predecessor seu don Joan de Ribera, i que s'enganava i que no hi havia tal, i que ell volia revoldre lo capítol amb lo senyor arquebisbe i que l'acabaria puix havia estar lo mal fin en tot i per tot. I tandem ixqué lo senyor arquebisbe no com volia sinó amb los ordinaris assistents, que era don Baltasar de Borja, arxidiano de Xàtiva, i lo canonge Torres a l'esquerra. I no donaren pau al senyor virrei lo canonge Andreu, que hi hagué molt que dir per ser diaca, i aprés hi hagué secrets avalots entre lo virrei i lo canonge per ço i el privaren de ser vicari general, i per este caso l'arrestaren de sa casa en la Seu al dit canonge Andreu, i no es predicà per ser tan tard. I acabada la missa, entrant lo senyor arquebisbe per la porta de la sagrestia revestit com baixava de l'altar de pontifical, lo canonge Pellicer li intimà unes lletres juntament dient-li que los canonges no es tenien per descomunicats, i acabat de despullar-se tots los canonges lo acompanyaren com és de costum a palàcio. A la vesprada anà dit senyor a la processó de sant Vicent i per assistents los dos sobredits de l'altar. S'adverteix que la ciutat acostumava sempre de posar la imatge i relíquia de sant Vicent a l'altar major a la part a on se diu lo evangeli, i enguany també l'havien posada a la mateixa part i dit il·lustríssim senyor la féu llevar d'aquella part i posar-la a la part de l'epístola, que hi tingueren molt de murmurar de part dels de la ciutat, Nostre Senyor els guarde de mal.