Processó del santíssim Càlzer...


Municipi:València
Comarca:València

testing image

Processó del santíssim Càlzer / Dijous a 14 de setembre 1623, al matí, lo illustríssim i reverendíssim senyor don fra Isidoro Aliaga, meritíssim prelat de l'arquebisbat de València, estant vestit de pontifical dins de la sagrestia de la Seu de València, amb ses pròpies mans va traure en processó lo santíssim Càlzer que estava en la sagrestia, lo qual se té per certa tradició ser aquell que nostre mestre Jesús la nit de la sua Santa Cena que féu amb los seus amats deixebles consagrà la seua preciosíssima sang, instituint lo santíssim Sacrament. Anaven per assistents a la mà dreta lo degà Frígola i a la mà esquerra lo cabiscol don Lleonardo de Borja, i en la processó acompanyaren sis donzelles òrfenes amb mantos i amb caritat, segons dien de vint-i-cinc lliures cascuna. I posà dita santa relíquia en una custòdia feta aposta per a dit efecte en lo altar major. A la vesprada feren processó per la volta del Corpus sols los capellans de la Seu i els frares dels monestirs, i no anà ninguna creu ni capellà de parròquia, i anaven sols los jurats sens prelat ni virrei, ni governador ni oficial real. Anava per assistent lo degà Frígola i portaven la custòdia capellans de la Seu, i davant dita custòdia portaven dotze atxes dotze capellans d'ella; anaven alguns oficials amb ciris i els gegants ni altre gènero de danses sinó los tabals de la ciutat amb los trompetes. I esta és la primera processó que se ha fet en València amb lo santíssim Càlzer i també que no hi anava parent algú del dit canonge Figuerola havent-ne tants com havia, com hi van en l'altra processó que es fan de la Puríssima Concepció a Sant Francés, que sempre va parent en mig de dos jurats que sia dels Borges.