A la Reina de la Festa. Homenatge (fragment)


Obra:Poesies valencianes (p. 287-288)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

A la Reina de la Festa. Homenatge (fragment)

 

Encara concurrixen a este mateix paratge,

de la ciutat del Túria les dames principals,

i así, en certams com este, rendixen vasallatge

a la que, digna, al rebre del poeta l'homenatge

com vós és aclamada Reina dels Florals.

 

Si el Rat-Penat no vola tan alt hui com volava

quan pel Borbó, lla en Xàtiva, tot socarrat caigué,

no està tampoc, senyora, tan mort com ell pensava;

si per a sa custòdia cent ballesters contava,

millars ja, hui en lo dia, pera defrel [sic] té.

 

Los anys, que tot ho muden, tan sols en la apariència

per sort l'antiga justa han conseguit tocar;

puix quan en ella es nota d'algun detall l'absència,

poguera ser sa forma, mes no son fons ni essència,

lo que en modernes èpoques lograren alterar.

 

La disputada copa d'argent, la joia aquella,

en una hermosa rosa lo temps ha convertit:

i és joia, sinó rica, tan delicada i bella,

que en sa modèstia suma sembla que es fa vermella

tremolejant al vores, ¡oh reina!, en vostre pit.

 

I així també, del segle magnífica millora,

quan altre temps servia per a matar no més,

l'acunçada sageta, la ploma feridora,

per vostre influx benèfic, s'ha convertit, senyora,

en arma de cultura, en signe de progrés.