La filla de l'argenter (fragment)


Obra:Poesies valencianes (p. 264)
Municipi:València
Comarca:València

testing image

La filla de l'argenter (fragment)

 

I en la grossa festa de lo Rat Penat,

amb l'afany de vèncer tots competiran,

ja que per la crida resta publicat

del joc de ballesta lo públic certam

que la Confraria de la Ploma fa.

Mentrestant aplega lo jorn senyalat

bous, músiques, danses i torneigs haurà;

¡Centenàries festes! ¿Qui vos ha vist mai?

¡Oh, tu, NOU D'OCTUBRE, qual record viurà

sempre en la memòria dels bons valencians,

gotja en tes superbes festes seculars!

Per fi arribaren, al cap de cent anys,

i els de la ballesta fixo tenen ja

lo seny en la copa que esperen guanyar.

¡Cascú la volguera, com és natural,

i, entre cent, u a soles se l'ha d'emportar!

¿Qui farà la joia? ¿Qui se l'endurà?

En l'Argenteria, molt prop del Mercat,

mesquí alberg, morada d'un argenter hi ha,

que si argent tinguera com té bones mans

mestre de sos mestres fóra en lo seu art.

Mes com lo mestratge qui el vol alcançar

per molta que siga son alvelitat,

no pot aconseguir-lo mancant-li cabdal

per a fer la copa, amb què la ciutat,

l'atino i destresa premia dels que, amb l'arc,

desparant ses fletxes logren fer més blancs;

ell, que  ser deguera mestre fa alguns anys,

si bé de gran fama, sols és oficial.