I, acabada la sua oració...


Obra:Vida coetània (p. 121)
Municipi:Palma
Comarca:Mallorca

testing image

I, acabada la sua oració, tornant-se'n en sa casa, com los negocis mundanals lo tinguessin encara empatxat, estec per tres mesos que amb  diligència no posqué en les dites coses treballar, mes venint la festa d'aquell gloriós cieraf mossènyer sent Francesc, i oint lo reverend mestre el sermó d'un bisbe qui en la dita festa predicava dient i recontant com lo gloriós mossènyer sent Francesc, deixades totes les coses mundanals, s'era totalment donat al servici de la creu, fonc tocat dintre les sues entramenes, i deliberà que, venudes les sues possessions, ell faés atretal. I de fet, deixada certa part de béns per sustentació de la muller i infants, anà-se'n a l'església de sent Jacme, i a nostra Dona de Rocatallada, i a diversos llocs sants, per suplicar a nostro Senyor que l'endreçàs en aquells tres propòsits que havia deliberat fer.