testing image

24, gener, 1410

 

Lo Rei. Diputats: nós, havent sobirà desig així com som tinguts envers Déu i nostres sotmesos que després nostres dies romanguin en pau i tranquil·litat nostres Regnes i terres, hem deliberat en nostre solemne consell que amb sobirana diligència siguin vists i reconeguts i ben examinats tots els testament i codicils de tots nostres il·lustres predecessors, de gloriós record, per tal que en cas, ço que Déu no vulgui, vingués a nós morir sense fills, sapiguem certament, i a vosaltres i a tots els nostres sotmesos sigui clar i notori a qui pertanyerà la successió de dits Regnes i terres nostres.[...]

Nós escrivim d'aquesta matèria als diputats d'Aragó i a les ciutats de Saragossa i de Mallorca i a tots nostres Regnes i terres, per tal que les persones que ens trametran puguin, al mateix temps amb aquelles que ens trametreu, entendre en el fet a sobre dit. Dada en la casa de Bellesguard, sota nostre segell secret, a vint-i-quatre dies de gener de l'any 1410. Rex Martinus.

Dirigitur deputatis generalis Valencie. Dominus Rex mandavit mihi Bernardo Medici.