testing image

Dia 26 d'octubre de 1788. Queda empedrat lo Carrer Nou de la Rambla, i casi la mitat del carrer són ja cases de tres, quatre i més pisos, ocupades de famílies de Barcelona i forasteres, botigues plantades de menestrals etc.

Lo Teatro nou queda ja a conclourer-se, a fi de representar-s'hi en lo dia quatre de novembre. L'hetxura de dit Teatro figura com una ferradura de cavall. Los palcos són oberts tots, pintades les divisions de cada palco fins al galliner, que corre en tot ell una barandilla. La platea és algo més reduïda, però lo foro a on s'hi representarà se'n porta casi més de la meitat de dit Teatro, tot pintat sobre teles i magnífic tot ell, havent-se-li donat alguna més elevació. En los palcos de primer pis, queda frente de les taules, o puesto de representar, lo millor palco, que és lo del general, amb un petit retrete i eixida a un terradet. S'ha posat al mig del Teatro una aranya amb llums de transparència, que el tot ha de fer un gran cop d'ull, amb la il·luminació i tot lo demés.

 

[1] Amat i de Cortada, Rafel d', Calaix de sastre I 1769-1791, Barcelona: Curial Edicions, 1987, p. 193.