A'ra peira det passeig


Obra:Vademecum aranense (p. 571)
Comarca:Vall d'Aran

testing image

A'ra peira det passeig

Péira der Huspitau
der aute custat det port
Antes eres cara at Sur,
ara t'an metút cara at Nord.
At chuns det passeig quilhada,
tut jûst entenes at Nere
que te porte tustem memóries
dera cunhéra dishada.
Eres cuchada en Salenques,
e en tut guárdate des aires,
cum un shinhau endurmida,
escutaues es sos aigues.
Enta damus aigua pura,
era esquía t'an uradat,
Aigua que mus regales cuntenta,
perque de Humu a bashat.
Dam er escüt de Viella,
era testa t'an curunat
e atau de net e de día,
de guardia cum ûn suldat.
Perquè tustem ès banhada,
se pensen que as plurat,
Mès sun lèrmes de cuntenta,
perque da aigua at que a sed
ei de Dieu, et gran manat.