Benet escriu: «Efectivament, la casa té una gran semblança amb el seu esperit...testing image

Benet escriu: «Efectivament, la casa té una gran semblança amb el seu esperit. Les seves habitacions són amples i senzilles. La façana brilla entre les vi­nyes, i dos cirerers s'alcen davant de la porta, i tant per les proporcions com per la manera de les seves finestres, amb els postius de fusta exteriors, ens fa pensar en el Rosselló. Manolo és un home agraït: a Caldes es construirà una casa amb la fesomia de les de Ceret. Per altra part, el clima del Baix Vallespir és tan semblant al del Vallès que l'exotisme resultarà harmònic amb el nostre paisatge».

La casa esta situada en el repeu mateix de la falda de muntanyoles que resguarden, a nord, el pla de Caldes. Actualment porta el número 46 del carrer que porta el nom de l'escultor. Des de la casa s'al­bira un tros del meravellós paisatge del Vallès, amb el Tibidabo, blavís, tan fi a migdia. Paisatge de vi­nyes i d'oliveres, d'una fascinadora suavitat clarís­sima, de tintes delicades, transparents. A Prats, m'ha­via dit: «Necessito un paisatge més dramàtic que el de Ceret». Però aquest paisatge és visualment més dolç que el del Rosselló. ¿A quina classe de dra­matisme es referia?