Aquesta economia que assenyalem és exclusivament agrícola...


Obra:Tres guies (p. 973)
Municipi:Oliana
Comarca:Alt Urgell

testing image

Aquesta economia que assenyalem és exclusivament agrícola. L'hàbitat humà s'aplega a les riberes de les seves aigües. Aquestes riberes són d'amplades diverses i se succeeixen com quan es toca l'acor- dió: de vegades s'allarguen i s'amplifiquen, i llavors apareix una horta admirablement cultivada i uns fruiterars esplèndids. Les hortes d'Oliana, de Ponts, d'Artesa, són rialleres i magnífiques. Altres són més encaixades, però són aprofitades en tota la seva extensió. Quan les terres desaparei- xen, els rius s'engorgen francament. En el secà, hi cultiven el gra i la vinya. En els flancs i alçàries mitjanes, s'hi fa l'olivera. Després de l'olivar tot és geologia enorme i monstruosa a les parts altes de la comarca, d'un aspec- te una mica més ondulat i suau devers el sud. En termes generals hi predomina la geologia. Això fa que una gran part d'aquestes comarques estigui deshabitada. Una terra semblant ha d'ori- ginar fatalment un material humà volenterós i dur, sobri i tenaç, apte per a comprendre la vida com un esforç continuat. Les poblacions, com que es troben gairebé totes a les riberes dels cur- sos fluvials, solen tenir una part antiga, pintoresca, intacta, generalment amb una plaça porticada i uns carrerons retorts d'una adorable, ancia- na rusticitat; i, com que les comunicacions segueixen forçosament el curs dels seus rius, tenen, a més, una part nova, que segueix la carrete- ra i concentra el moviment i el trànsit. La vida activa s'hi fa sobre les carreteres, servides generalment per la potent empresa d'autoòmnibus Alsina-Graells, a la qual cal acudir constantment en les terres altes de Lleida, perquè cal no oblidar que Ponts es troba, de Calaf, primera esta- ció del ferrocarril, a 38 quilòmetres. Això fa que les carreteres portin tota l'activitat, i tot gira a l'entorn de les incidències del trànsit rodat.