Atri de l'Abat Copons

Coordenades: 41.380818, 1.082717

A l'angle nord-oest del claus-tre s'obre la porta romànica,del segle XIV, que, bastida perl'abat Copons, dóna accés alclaustre major des de l'atride l'entrada o sala de l'abatCopons. Aquest atri és unreduït espai, de carreus bentallats i volta de creueria ogi-val. D'aquí estant s'accedeixal celler a mà esquerra i al'antic refetor i dormitoridels germans, avui condicio-nat com a locutori per rebrevisites. Just situats en el cen-tre de l'atri podem llegir elpoema que Llorenç Moyà(Binissalem, 1916 - Palma deMallorca, 1981) dedicà ainvocar Poblet.