Creu de l'abat Guimerà

Coordenades: 41.380633, 1.082261

Al bell mig del segon recintemonàstic hi ha la capella de, Santa Caterina, obra romà-nica tardana consagrada el 1250, avui adossadaa una edificació de nova planta dedicada al'hostaleria. I a tocar hi ha la creu de l'abat Gui-merà. Construïda durant l'abadiat de Joan deGuimerà (1564-1583), estava ubicada original-ment davant de la Porta de Prades. Va desaparèi-xer després de l'exclaustració i Eduard Toda la vatrobar i adquirir a un antiquari de París cap alsanys trenta del segle XX. La creu, com és habi-tual, té en una cara el Crist crucificat i a l'altra laMare de Déu. El nus és esculpit amb figures imotius vegetals. A la base del fust hi ha l'escut del'abat Guimerà i la data de 1568. És un bon llocper llegir el poema que Miquel Duran i Tortajada(València,1883-1947) dedicà al monestir.